Zasady i Warunki

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE
ARTYKUŁ 2. ZASTOSOWANIE
ARTYKUŁ 3. OFERTY I WNIOSKI
ARTYKUŁ 4. DOSTAWA PRODUKTU
ARTYKUŁ 5. WARUNKI DOSTAWY
ARTYKUŁ 6. ZAPYTANIA, REKLAMACJE I GWARANCJA
ARTYKUŁ 7. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE
ARTYKUŁ 8. CENY, KOSZTY I PŁATNOŚCI
ARTYKUŁ 9. ZWROTY
ARTYKUŁ 10. KOSZTY WYSYŁKI W PRZYPADKU ODSTĘPOWANIA
ARTYKUŁ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA
ARTYKUŁ 12. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
ARTYKUŁ 13. MODYFIKACJA REGULAMINU
ARTYKUŁ 14. WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJI

 • ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach poniższe terminy mają następującą definicję, niezależnie od tego, czy użyte są w liczbie mnogiej, czy w liczbie pojedynczej, chyba że kontekst lub dane postanowienia wskazują inaczej.

 1. IVM Firma Handlowa: Sprzedawca z siedzibą przy Alei T. Kościuszki 101, 90-441 Łódź. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012820, REGON: 52415237100000, NIP: 7272865829, z kapitałem zakładowym 5000 zł.
 2. Dane kontaktowe sprzedawcy: e-mail: contact@ivm-firma.pl lub telefon: +48888976159.
 3. Kupujący: każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła lub chce zawrzeć umowę z IVM Firma Handlowa.
 4. Konsument: kupujący w rozumieniu powyższej definicji, będący osobą fizyczną i nieprowadzącą działalności zawodowej ani handlowej.
 5. Strony: IVM Firma Handlowa i Kupujący łącznie.
 6. Umowa: Jakakolwiek umowa pomiędzy IVM Firma Handlowa a kupującym, w której IVM Firma Handlowa zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia produktów kupującemu.
 7. Produkty: Wszelkie przedmioty, które IVM Firma Handlowa ma dostarczyć Kupującemu w ramach Umowy, w tym m.in. ładowarki do śmietany, dozowniki do bitej śmietany oraz odpowiednie akcesoria.
 8. Pisemne: Oprócz tradycyjnej komunikacji pisemnej, komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, WhatsApp lub innych środków komunikacji, które można uznać za równoważne ze względu na postęp techniczny i ogólnie przyjętą praktykę.
 
 • ARTYKUŁ 2. ZASTOSOWANIE
 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty IVM Firmy Handlowej oraz każdej umowy zawartej pomiędzy IVM Firma Handlowa a kupującym.
 2. Zastosowanie zakupu lub inne ogólne warunki kupującego zostają wyraźnie odrzucone.
 3. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są dozwolone wyłącznie w sposób wyraźny i pisemny. O ile postanowienia wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków, zastosowanie mają postanowienia wyraźnie uzgodnione na piśmie.
 4. Nieważność lub nieskuteczność jednego lub większej liczby postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy lub umowy jako całości nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązane są wspólnie znaleźć przepis zastępczy dla zaskarżonej klauzuli, przy czym w miarę możliwości należy uwzględnić pierwotny cel regulacji.
 
 • ARTYKUŁ 3. OFERTY I WNIOSKI
 1. Wszystkie ustne lub pisemne oferty IVM Firma Handlowa są niewiążące, nawet jeśli zawierają termin akceptacji. IVM Firma Handlowa może wycofać swoją ofertę najpóźniej do chwili jej akceptacji przez kupującego.
 2. Kupujący nie może czerpać żadnych praw z oferty IVM Firma Handlowa, która zawiera oczywiste błędy lub błędy.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1, wszystkie umowy zawierane są w drodze oferty i przyjęcia. Jeżeli akceptacja kupującego odbiega od oferty IVM Firma Handlowa, umowa nie zostaje zawarta zgodnie z tą odmienną akceptacją, chyba że IVM Firma Handlowa wyraźnie stwierdzi inaczej.
 4. Oferta złożona nie zobowiązuje IVM Firma Handlowa do wykonania części oferty za odpowiadającą jej część podanej ceny.
 5. Jeżeli kupujący zawiera umowę (również) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej, zawierając umowę, oświadcza, że jest do tego uprawniony. Oprócz tej osoby (prawnej) kupujący ponosi solidarną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
 
 • ARTYKUŁ 4. DOSTAWA PRODUKTU
 1. Miejsce i sposób dostawy: Dostawa produktów nastąpi na miejsce i w sposób wyraźnie uzgodniony. Do dostawy wykorzystywany będzie adres dostawy wskazany przez kupującego. W przypadku braku adresu dostawy za adres dostawy uznawany będzie adres rozliczeniowy.
 2. Dostawy częściowe: IVM Firma Handlowa zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w dostawach częściowych.
 3. Przeniesienie ryzyka: Ryzyko utraty i uszkodzenia produktów przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia produktów zgodnie z umową.
 4. Maksymalny czas dostawy: Maksymalny czas dostawy produktów wynosi trzy tygodnie od daty złożenia zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu dostawy kupujący zachowuje prawo do otrzymania produktów bez uszczerbku dla warunków dotyczących opóźnienia określonych w artykule 5.2. Przekroczenie terminu dostawy nie uprawnia jednak Kupującego do odmowy przyjęcia towaru ani do wstrzymania zapłaty należności wynikających z umowy.
 5. Brak dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego: Jeżeli dostawa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie kupującego, IVM Firma Handlowa ma prawo przechować produkty na koszt i ryzyko kupującego. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku zapłaty przez kupującego kwot należnych umownie. Kupujący poniesie również wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku nieprzyjęcia produktów, takie jak dodatkowe koszty transportu lub dostawy.
 6. Przeniesienie ryzyka na konsumenta: W przypadku konsumentów ryzyko utraty i uszkodzenia produktów przechodzi dopiero w momencie otrzymania produktów przez konsumenta lub w jego imieniu.
 7. Własność dostarczonych butli: Z chwilą dostawy własność butli przechodzi na kupującego. Butle te nie podlegają zwrotowi, na przykład z tego powodu, że zostały dostarczone jedynie w ramach wypożyczenia. Butle można zwracać do IVM Firma Handlowa wyłącznie w celu ponownego napełnienia.
 
 • ARTYKUŁ 5. WARUNKI DOSTAWY
 1. Wszystkie terminy dostaw podawane przez IVM Firma Handlowa mają charakter orientacyjny i niewiążący. Dotrzymanie tych terminów może zależeć od różnych czynników, m.in. kupującego czy osób trzecich. Jeżeli IVM Firma Handlowa nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy na skutek działania siły wyższej zgodnie z art. 7, zobowiązania zostaną zawieszone na czas działania siły wyższej.
 2. W przypadku niewykonania zobowiązania przez IVM Firma Handlowa wskutek okoliczności, za które IVM Firma Handlowa ponosi odpowiedzialność, IVM Firma Handlowa popadnie w zwłokę tylko wtedy, gdy kupujący złożył IVM Firma Handlowa pisemne zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania, wyznaczając rozsądny termin wykonania i IVM Firma Handlowa nadal nie ma, po upływie tego terminu.
 3. W przypadku niewykonania zobowiązania przez IVM Firma Handlowa na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi IVM Firma Handlowa, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, którego to dotyczy, ale nie przysługuje mu dodatkowe odszkodowanie.
 
 • ARTYKUŁ 6. ZAPYTANIA, REKLAMACJE I GWARANCJA
 1. Nasz sklep dba o satysfakcję naszych Kupujących, w tym o niezwłoczne reagowanie na wszelkie wątpliwości i reklamacje. Jeżeli Kupujący pragnie zgłosić reklamację dotyczącą produktu lub naszej usługi, może to zrobić, wybierając w typie zapytania opcję „Reklamacja” w naszym formularzu kontaktowym. Zapytanie zostanie przekazane do naszego dedykowanego zespołu zajmującego się reklamacjami. Staramy się odpowiadać na wszystkie reklamacje w ciągu 48 godzin i rozwiązywać je szybko i skutecznie. Kupujący zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji i ewentualnych dalszych działaniach.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. IVM Firma Handlowa gwarantuje, że produkty są zgodne z umową w momencie dostawy. Wszelka dalsza rękojmia jest wykluczona, chyba że ma to wpływ na ustawowe prawa i roszczenia konsumenta.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w momencie dostawy, czy produkty są zgodne z umową. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie powiadomić IVM Firma Handlowa.
 5. IVM Firma Handlowa nie ma obowiązku ustosunkowywania się do reklamacji Kupującego, jeżeli nie zostaną one zgłoszone terminowo lub zgodnie z postanowieniami ust. poprzedniego.
 6. Ustawowy termin reklamacyjny dla konsumentów pozostaje nienaruszony postanowieniami ust. 2 i 3.
 7. Nawet w przypadku terminowego złożenia reklamacji obowiązek zapłaty kupującego pozostaje w mocy, z uwzględnieniem ustawowych praw konsumenta.
 8. Wyklucza się roszczenia kupującego z tytułu wad, które można przypisać przyczynom zewnętrznym lub innym okolicznościom, za które IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Zwrot produktów możliwy jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą IVM Firma Handlowa.
 
 • ARTYKUŁ 7. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE
 1. IVM Firma Handlowa ma prawo zawiesić wykonanie umowy albo rozwiązać umowę w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się kupującego ze swoich zobowiązań lub ujawnienia się okoliczności budzących obawy, że kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
 2. IVM Firma Handlowa ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Kupujący zlikwiduje swoją działalność gospodarczą, przekaże ją osobie trzeciej, znajduje się w stanie upadłości, złożył wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności, jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym zadłużenia prawnego, jego towar został zajęty lub gdy kupujący nie może w inny sposób swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, chyba że kupujący złożył już wystarczające zabezpieczenie należności IVM Firma Handlowa.
 3. Kupujący ma obowiązek zrekompensować IVM Firma Handlowa szkodę, jaką poniesie na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez IVM Firma Handlowa wszelkie roszczenia IVM Firma Handlowa wobec kupującego staną się natychmiast wymagalne.
 
 • ARTYKUŁ 8. CENY, KOSZTY I PŁATNOŚCI
 1. Akceptowane metody płatności: IVM Firma Handlowa akceptuje różne metody płatności, aby ułatwić bezproblemową transakcję zakupu produktów. Należą do nich PayPal, iMoje, przelew bankowy, pobranie (za pośrednictwem InPost), Google Pay, Apple Pay, karty kredytowe (Visa, Maestro, AMEX i inne), bezpośredni przelew bankowy oraz BLIK.
 2. Koszty dostawy: Koszt dostawy naszych produktów różni się w zależności od lokalizacji, do której produkty są wysyłane oraz wybranej metody wysyłki. Koszty dostawy zostaną wyraźnie podane Kupującemu w trakcie realizacji zamówienia, przed zakończeniem realizacji zamówienia. Ogólnie rzecz biorąc, nasze koszty dostawy wahają się od 4,00 EUR do 7,50 EUR. W przypadku zamówień przekraczających 40,00 EUR wysyłka może być oferowana po obniżonej stawce lub bezpłatna. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Informacje o dostawie na naszej stronie internetowej.
 3. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie ceny podawane przez IVM Firma Handlowa nie zawierają podatku VAT, innych podatków rządowych oraz kosztów wysyłki, przy czym w przypadku zakupu konsumenckiego, całkowita cena zawierająca podatek VAT i wszelkie koszty dodatkowe jest podawana przed zawarciem umowy .
 4. IVM Firma Handlowa ma prawo żądać zapłaty całości lub części zadatku na poczet uzgodnionej ceny i kosztów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu konsumenckiego IVM Firma Handlowa nie zobowiązuje konsumenta do zapłaty więcej niż 50% ceny zakupu w osiągnięcie. Płatność w momencie dostawy nie jest uważana za zaliczkę.
 5. Dopóki kupujący zalega z płatnością na rzecz IVM Firma Handlowa i płatność jest już wymagalna, IVM Firma Handlowa nie ma obowiązku (dalszego) wykonywania umowy.
 6. Płatności należy dokonać w sposób określony przez IVM Firma Handlowa, w terminie określonym lub ogłoszonym przez IVM Firma Handlowa.
 7. IVM Firma Handlowa ma prawo udostępnić kupującemu fakturę wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie uzasadnione koszty, takie jak koszty sądowe, pozasądowe i egzekucyjne, poniesione w celu otrzymania kwot należnych od kupującego IVM Firma Handlowa, ponosi kupujący.
 
 • ARTYKUŁ 9. ZWROTY
 1. Prawa przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nieposiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
  np. “Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Każdemu Kupującemu, w tym konsumentom i przedsiębiorcom dokonującym zakupów w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub handlową, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik fizycznie wejdzie w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Informacje kontaktowe:
  IVM FIMRA HANDLOWA SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY.,
  al. Tadeusza Kościuszki 101
  90-441, Łódź
  Polska
  E-mail: contact@ivm-firma.pl
  Telefon: +48 888 976 159
 3. Powyższe uprawnienie przysługuje wyłącznie osobom dokonującym zakupu produktu za pośrednictwem strony internetowej IVM Firma Handlowa.
 • ARTYKUŁ 10: Koszty wysyłki w przypadku odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że określono inaczej. Jeżeli wartość zwracanego produktu zmniejszyła się w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Kupujący może ponosić odpowiedzialność za to zmniejszenie wartości.
 • ARTYKUŁ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA
 1. IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieścisłości lub niekompletności podanych przez kupującego danych, za inne naruszenia przez kupującego obowiązków prawnych lub umownych lub za inne okoliczności, za które IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Kupujący, za wyjątkiem IVM Firma Handlowa, ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania produktów przez siebie samego lub przez osobę trzecią, której pozwala na korzystanie z produktów. Produkty należy stosować zgodnie z załączoną instrukcją. Jeżeli dostarczony gaz rozweselający zostanie wykorzystany do spożycia przez ludzi, IVM Firma Handlowa w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody (osobiste). Użytkownik podtlenku azotu musi upewnić się, że jego użycie jest dla niego bezpieczne. Zaleca się uzyskanie informacji na temat spożycia podtlenku azotu m.in. z Instytutu Trimbos. Kupujący zwalnia IVM Firma Handlowa od wszelkich roszczeń i roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z nieodpowiedzialnym spożyciem podtlenku azotu dostarczonego przez IVM Firma Handlowa i wynikającymi z tego szkodami (osobistymi).
 3. Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony IVM Firma Handlowa oraz z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 1, IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów ani za użytkowanie produktów przez kupującego lub osoby trzecie.
 4. IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za szkody na osobie, poniesione straty, utracone zyski oraz szkody powstałe na skutek przerw w działalności.
 5. W zakresie, w jakim IVM Firma Handlowa ponosi odpowiedzialność za szkodę pomimo postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, IVM Firma Handlowa ma zawsze prawo do naprawienia tej szkody. Kupujący ma obowiązek zapewnić IVM Firma Handlowa taką możliwość, pod rygorem braku IVM Firma Handlowa z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Odpowiedzialność IVM Firma Handlowa ograniczona jest maksymalnie do wartości fakturowej umowy, przynajmniej w tej części umowy, której dotyczy odpowiedzialność IVM Firma Handlowa.
 7. Termin przedawnienia wszelkich roszczeń prawnych i zastrzeżeń wobec IVM Firma Handlowa wynosi jeden rok. Wbrew zdaniu poprzednim roszczenia i obrona przysługujące Konsumentowi na podstawie faktów uzasadniających zarzut niezgodności zakupu konsumenckiego z umową przedawniają się z upływem dwóch lat.
 8. 8. Kupujący, a w szczególności sprzedawca produktów zwalnia IVM Firma Handlowa z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, a której przyczyna leży po stronie innej niż IVM Firma Handlowa. Jeżeli IVM Firma Handlowa zostanie z tego powodu pozwana przez osoby trzecie, Kupujący ma obowiązek wspierać IVM Firma Handlowa w sądzie i poza nim oraz niezwłocznie zrobić wszystko, czego można od niego racjonalnie oczekiwać w tym kontekście. Jeżeli kupujący nie podejmie odpowiednich działań, IVM Firma Handlowa ma prawo to zrobić samodzielnie w przypadku zwłoki kupującego. Wszelkie koszty i szkody powstałe z tego tytułu przez IVM Firma Handlowa oraz osoby trzecie ponosi w całości i na ryzyko kupującego.
 9. W przypadku zakupu konsumenckiego ograniczenia zawarte w tym artykule nie wykraczają poza to, co jest dozwolone na podstawie art. 7:24 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 
 • ARTYKUŁ 12. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
 1. Obowiązki sprzedawcy: Kupujący, występując jako odsprzedawca produktów, musi wypełnić wszystkie zobowiązania prawne wobec klientów końcowych. Obejmuje to zapewnienie, że produkty nie będą niewłaściwie używane ani dostarczane osobom poniżej 18 roku życia lub osobom zamierzającym używać produktów niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Potwierdzenie pełnoletności i uprawnień: Sprzedawca potwierdza, że ma ukończone 18 lat i jest upoważniony do działania w imieniu określonej firmy lub branży.
 3. Warunki odsprzedaży: Odsprzedaż klientom odbywa się na koszt i ryzyko sprzedawcy. Sprzedawcy muszą umieszczać na towarach wyraźne oznakowanie, etykiety i informacje, wskazujące zgodne z prawem zastosowania i wyraźnie zniechęcające do niewłaściwego użycia.
 4. Należyta staranność przy odsprzedaży: Jako sprzedawcy detaliczni, zwłaszcza podtlenku azotu, mamy obowiązek zachować należytą staranność, zapewniając podjęcie wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa użytkowników końcowych. Obejmuje to weryfikację wieku i staranną ocenę, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu produktów.
 5. Zgodność z przepisami: Sprzedawcy muszą regularnie zapewniać zgodność z lokalnymi przepisami i w razie potrzeby zasięgać porady prawnej.
 6. Monitorowanie i środki ostrożności: Sprzedawcy są odpowiedzialni za monitorowanie swoich klientów, aby upewnić się, że mają ukończone 18 lat i zamierzają używać N2O do celów zgodnych z prawem. Istnieje świadomość potencjalnego ryzyka popełnienia przestępstwa w przypadku lekkomyślnego udostępniania produktów nieletnim lub osobom niewłaściwie korzystającym.
 7. Potwierdzenie użycia prawnego: Sprzedawca zgadza się używać i dystrybuować produkty wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z Ustawą o substancjach psychoaktywnych z 2016 r. oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i wytycznymi rządowymi.
 8. Konsekwencje niewłaściwego użycia: Jeśli odkryjemy, że odsprzedawca nadużywa towarów lub odsprzedaje je w niewłaściwy sposób, jego relacje biznesowe zostaną zakończone, a sprzedawca może zostać umieszczony na czarnej liście, co uniemożliwi przyszłe zawarcie umowy z dostawcą. Informacje mogą być także udostępniane organom ścigania, jeżeli zostaną uznane za konieczne dla ochrony publicznej.
 9. Zgoda na Warunki i Politykę niewłaściwego użytkowania: Podając swoje dane, sprzedawca zgadza się ze wszystkimi powyższymi oświadczeniami i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków i podanych zasad niewłaściwego użytkowania.
 
 • ARTYKUŁ 13. MODYFIKACJA REGULAMINU
 1. IVM Firma Handlowa ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany lub dostosowania Regulaminu w całości lub części.
 2. W przypadku zmiany przez IVM Firma Handlowa ogólnych warunków handlowych w całości lub w części, zmienione warunki uważa się za przyjęte, jeżeli Klient nie zgłosił sprzeciwu wobec zmienionych warunków w terminie 14 dni od dnia przesłania mu zmienionych warunków lub ich uprawomocnienia się. mu znane.
 3. Jeżeli Klient w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu wykaże, że nie zgadza się ze zmianami, IVM Firma Handlowa ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
 
 • ARTYKUŁ 14. WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJI
 1. Prawo polskie ma zastosowanie wyłącznie do umowy zawartej przez IVM Firma Handlowa z kupującym oraz do wszelkich sporów wynikających z tej umowy lub niniejszych ogólnych warunków handlowych i wszystkiego, co z nimi związane.
 2. Spory dotyczące niniejszej umowy, niniejszych ogólnych warunków lub jakiejkolwiek kwestii wynikającej z niniejszej umowy lub niniejszych ogólnych warunków będą kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Polsce. W przypadku zakupu konsumenckiego konsument może jednak odwołać się również do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania, jeżeli dopuszcza to bezwzględnie obowiązujący przepis prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników https://cream-deluxe.shop/ serwisu (dalej: “Strona internetowa”) ma dla nas szczególne znaczenie. Dlatego też wszystkim użytkownikom Serwisu (tj. odwiedzającym) gwarantujemy wysokie standardy ochrony prywatności. IVM FIMRA HANDLOWA Sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w Łodzi, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.


I.               Przetwarzanie danych osobowych / Administrator


„Dane Osobowe” to wszelkie informacje bezpośrednio identyfikujące użytkownika, np. Twoje nazwisko, imię lub adres e-mail, numer telefonu, który podajesz podczas korzystania z formularzy kontaktowych lub innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie; pośrednio np. adres fizyczny (adresy MAC), adres IP lub identyfikatory plików cookies,


Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest IVM Firma Handlowa Sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w Łodzi, ul. Aleja T. Kościuszki 101, 90-441 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001012820, REGON: 52415237100000, NIP: 7272865829, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

 

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, możesz skontaktować się z nami pod adresem: contact@ivm-firma.pl lub listownie na adres Spółki.


13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r. pragniemy poinformować Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzają Twoje Dane Osobowe, a także Twoich praw związanych z ochroną Twoich danych.

I.               Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Podczas korzystania z niektórych usług Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Wymagany zakres danych osobowych ustalany jest każdorazowo w zależności od potrzeb konkretnej usługi lub funkcjonalności Serwisu, z której zamierzasz korzystać. Dane podawane za pośrednictwem Serwisu Administrator zbiera bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

 

Jeżeli korzystasz z Serwisu wyłącznie w celu zapoznania się z jego zawartością, Administrator może zbierać o Tobie pewne informacje za pomocą plików cookies, o czym Administrator będzie Cię każdorazowo informował. Informacje na temat plików cookies stosowanych w Serwisie zawarte są także w punkcie VIII niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli Administrator wymaga podania danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności oferowanych przez Serwis, podanie tych danych jest zawsze w pełni dobrowolne; jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Serwisu zgodnie z oferowanymi funkcjonalnościami (w tym dodatkowymi funkcjonalnościami udostępnionymi w serwisie).


I.               Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator będzie zbierał i przetwarzał Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z
postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie przekazane przez Państwa dane będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w następujących celach:

a)      w celu obsługi osób odwiedzających oraz kontaktu z Tobą, w tym informowania Cię o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w Serwisie lub przygotowania procesu zawierania umów z klientami Spółki (korespondencja e-mailowa i tradycyjna, kontakt telefoniczny) – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem jest budowanie relacji i obsługa klienta;

b)      w związku z zawieraniem umów handlowych w toku prowadzonej działalności Spółka pozyskuje od kontrahentów dane dotyczące osób reprezentujących Strony w celu zawarcia umowy oraz wypełnienia zobowiązań umownych, w tym zobowiązań finansowych. Pozyskanie takich danych możliwe jest już na etapie zapytania ofertowego, na etapie oferty, na etapie negocjowania warunków umowy, umowy wraz z załącznikami oraz załączników zmieniających warunki umowy, a także podobnie jak w korespondencji związanej z realizacją umów – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ze Stroną, którą reprezentujesz lub na żądanie podjęcia działań w imieniu Strony przed podpisaniem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków Spółki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mogą być niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki realizowane przez Spółkę, tj. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c)      w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Spółce – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w szczególności obowiązki księgowe, podatkowe i związane z przestrzeganie odpowiednich przepisów europejskich i krajowych dotyczących korzystania z naszych usług za pośrednictwem Serwisu);

d)      w celu wywiązania się z wszelkich zobowiązań umownych w stosunku do partnerów biznesowych Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e)      w celach analitycznych, rozwojowych, w celu ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczenia użytkownika), administracji, konserwacji, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych – podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

f)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekucji lub dochodzenia ewentualnych naruszeń warunków korzystania z Serwisu lub innych faktycznych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników, klientów a także pracownikami Administratora oraz innych podmiotów trzecich, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

g)      korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronach Serwisu, w tym w celu obsługi zapytań i wniosków kierowanych za pośrednictwem udostępnionego przez użytkownika kanału kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

h)      w celu dokonywania czynności, na które uzyskaliśmy zgodę (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) m.in. w celu uzyskania zgody na przesyłanie newslettera lub przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na Twój adres e-mail, dane będą przetwarzane w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest bezpośrednie marketing usług lub produktów Administratora.

I.                   Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe użytkowników Serwisu/Klientów Spółki mogą być ujawniane przez Administratora:


a.          to other companies in the Controller’s capital group and to companies cooperating with the Controller, provided that the disclosure of such data is necessary in connection with the pursuit of the Controller’s interests;

b.          osobom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i kontrahentom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;

c.          Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom oraz zewnętrznym usługodawcom i przetwarzane przez nich w celu umożliwienia im realizacji usług zleconych przez Administratora, w tym dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych lub marketingowych;

d.          organom publicznym lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, m.in. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, na ich wniosek, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione organom właściwym do ich ochrony.


W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami zewnętrznymi, tacy dostawcy zewnętrzni mogą znajdować się zarówno na terenie krajów będących członkami UE, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy mają siedzibę poza EOG, Administrator dba o to, aby przekazywanie danych poza EOG odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Poziom ochrony danych w krajach spoza EOG może różnić się od gwarantowanego przez prawo europejskie. Możemy przekazywać dane naszym partnerom spoza EOG w szczególności na podstawie decyzji wydanych przez Komisję Europejską lub standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu art. 46 RODO, Dane Osobowe będą przekazywane wyłącznie przez IVM Firma Handlowa Sp. ogród zoologiczny. poza EOG, jeżeli:

a.             jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia takiej umowy;

b.             jest to konieczne do korzystania przez Spółkę z infrastruktury internetowej/poczty elektronicznej, chmury lub strony internetowej;

c.             obowiązek taki przewidują przepisy prawa polskiego lub europejskiego albo ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe;

d.             osoba, której dane dotyczą, została poinformowana o możliwych zagrożeniach, jakie w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i braku odpowiednich zabezpieczeń może dla niej wiązać się z proponowanym przekazaniem, wyraźnie wyraziła zgodę na przekazanie.

Wszystkie podmioty zewnętrzne zobowiązane są do stosowania się do wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu lub klientów Spółki. Odbiorcy danych mogą pełnić funkcję naszych podmiotów przetwarzających (w takim przypadku podlegają w pełni naszym poleceniom co do przetwarzania danych osobowych) lub niezależnych administratorów (w takim przypadku należy również zapoznać się z ich zasadami i przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych).


II.              Prawa osób, których dane dotyczą


Jako Użytkownikowi Serwisu przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 

a.              prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b.              prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

c.              prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

d.              prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np.: do profilowania Twoich danych w celach marketingowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności albo Twoje dane są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

e.              jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail podanym w Rozdziale I niniejszej Polityki Prywatności. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed wycofaniem zgody;

f.               prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;

g.              prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

h.              prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


III.            Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator będzie przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu oraz klientów Spółki przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie III niniejszej Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. np. do czasu zakończenia umowy pomiędzy Spółką a Klientem. Po osiągnięciu celu przetwarzania Administrator usunie lub zanonimizuje dane osobowe, a w przypadku zamiaru przetwarzania danych w celach analitycznych dokona pseudonimizacji danych, aby móc z nich korzystać w zakresie adekwatnym i niezbędnym do określonych celów przetwarzania, w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą.


VII.      Bezpieczeństwo


Administrator stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych, stosując sprawdzone standardy technologiczne zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych.

 

VIII.     Cookies

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które strona Serwisu zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny, losowo wybrany, unikalny numer identyfikujący plik. Informacje zbierane przez te pliki pomagają dostosować Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają także możliwość tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu oraz utrzymania sesji użytkownika.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Informacje zbierane za pomocą plików cookies służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celom analitycznym, statystycznym, marketingowym i dostosowaniu informacji do użytkownika Serwisu.

 

W Serwisie stosowane są następujące pliki cookies:

 

a.     „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b.     „wydajnościowe/analityczne” pliki cookies, zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, takie jak strony odwiedzane przez danego użytkownika oraz ewentualne komunikaty o błędach; nie zbierają informacji identyfikujących użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, aby stały się anonimowe. Analityczne pliki cookie służą do poprawy wydajności Strony internetowej;

c.     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające witrynie internetowej zapamiętanie wyborów dokonanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony);

d.     Cookies „reklamowe” – w celu promowania niektórych produktów, artykułów lub usług możemy wykorzystywać reklamy wyświetlane na innych stronach internetowych. Ten rodzaj plików cookie wykorzystywany jest w celu dostosowania przekazów reklamowych do preferencji użytkowników Serwisu.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

 

Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera; Administrator zastrzega jednak, że pomimo zachowania najwyższej staranności, w niektórych przypadkach niestosowanie plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Serwisu.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z usług podmiotów trzecich w celu sporządzania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Żadne dane identyfikujące użytkowników nie będą przekazywane takim podmiotom.


IX.       Profilowy


Dane podawane przez użytkowników na stronach internetowych Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.


X.        Informacja o obowiązku podania danych osobowych


Wszelkie Dane Osobowe przekazane Spółce podawane są przez Państwa dobrowolnie, w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu lub nawiązaniem relacji z Administratorem Danych lub nawiązaniem relacji handlowej z Administratorem Danych. Niepodanie niezbędnych informacji uniemożliwi realizację umów lub korzystanie z funkcjonalności serwisu (np. zamawianie newslettera czy kontakt poprzez formularze kontaktowe).


XI.       Poprawki


Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora w każdym czasie. W takim przypadku Administrator publikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na odpowiedniej stronie Serwisu oraz informuje użytkowników o wprowadzonych zmianach i dacie ich wejścia w życie.

Zapisz się do newslettera Cream Deluxe, a przy następnym zamówieniu otrzymasz darmowe opakowanie smakowych dysz wyciszających.