Zasady i Warunki

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

ARTYKUŁ 3. OFERTY I WNIOSKI

ARTYKUŁ 4. DOSTAWA PRODUKTU

ARTYKUŁ 5. WARUNKI DOSTAWY

ARTYKUŁ 6. ZAPYTANIA, REKLAMACJE I GWARANCJA

ARTYKUŁ 7. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE

ARTYKUŁ 8. CENY, KOSZTY I PŁATNOŚCI

ARTYKUŁ 9. ZWROT KAUCJI

ARTYKUŁ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA

ARTYKUŁ 11. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

ARTYKUŁ 12. MODYFIKACJA REGULAMINU

ARTYKUŁ 13. WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJI

General Terms and Conditions


W niniejszych Ogólnych Warunkach poniższe terminy mają następującą definicję, niezależnie od tego, czy użyte są w liczbie mnogiej, czy w liczbie pojedynczej, chyba że kontekst lub dane postanowienia wskazują inaczej.

 1. IVM Firma Handlowa: IVM Firma Handlowa Sp. z o.o., użytkownik niniejszych Ogólnych Warunków, mieszczący się pod adresem ul. Wólczańska 125, 90-521, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem NIP 7272865829 i REGON 524152371, z adresem kontaktowym email contact@ivm-firma.pl.
 2. Kupujący: każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła lub chce zawrzeć umowę z IVM Firma Handlowa.
 3. Konsument: kupujący w rozumieniu powyższej definicji, będący osobą fizyczną i nieprowadzącą działalności zawodowej ani handlowej.
 4. Strony: IVM Firma Handlowa i Kupujący łącznie.
 5. Umowa: Jakakolwiek umowa pomiędzy IVM Firma Handlowa a kupującym, w której IVM Firma Handlowa zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia produktów kupującemu.
 6. Produkty: Wszelkie przedmioty, które IVM Firma Handlowa ma dostarczyć Kupującemu w ramach Umowy, w tym m.in. kapsułki i cylindry podtlenku azotu, dozowniki do bitej śmietany, smoczki oraz klatki transportowe do butli gazowych.
 7. Pisemne: Oprócz tradycyjnej komunikacji pisemnej, komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, WhatsApp lub innych środków komunikacji, które można uznać za równoważne ze względu na postęp techniczny i ogólnie przyjętą praktykę.
 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty IVM Firma Handlowa oraz każdej umowy zawartej pomiędzy IVM Firma Handlowa a kupującym.
 2. Zastosowanie zakupu lub inne ogólne warunki kupującego zostają wyraźnie odrzucone.
 3. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są dozwolone wyłącznie w sposób wyraźny i pisemny. O ile postanowienia wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków, zastosowanie mają postanowienia wyraźnie uzgodnione na piśmie.
 4. Nieważność lub nieskuteczność jednego lub większej liczby postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy lub umowy jako całości nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązane są wspólnie znaleźć przepis zastępczy dla zaskarżonej klauzuli, przy czym w miarę możliwości należy uwzględnić pierwotny cel regulacji.
 1. Wszystkie ustne lub pisemne oferty IVM Firma Handlowa są niewiążące, nawet jeśli zawierają termin akceptacji. IVM Firma Handlowa może wycofać swoją ofertę najpóźniej do chwili jej akceptacji przez kupującego.
 2. Kupujący nie może czerpać żadnych praw z oferty IVM Firma Handlowa, która zawiera oczywiste błędy lub błędy.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1, wszystkie umowy zawierane są w drodze oferty i przyjęcia. Jeżeli akceptacja kupującego odbiega od oferty IVM Firma Handlowa, umowa nie zostaje zawarta zgodnie z tą odmienną akceptacją, chyba że IVM Firma Handlowa wyraźnie stwierdzi inaczej.
 4. Oferta złożona nie zobowiązuje IVM Firma Handlowa do wykonania części oferty za odpowiadającą jej część podanej ceny.
 5. Jeżeli kupujący zawiera umowę (również) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej, zawierając umowę, oświadcza, że jest do tego uprawniony. Oprócz tej osoby (prawnej) kupujący ponosi solidarną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
 1. Miejsce i sposób dostawy: Dostawa produktów nastąpi na miejsce i w sposób wyraźnie uzgodniony. Do dostawy wykorzystywany będzie adres dostawy wskazany przez kupującego. W przypadku braku adresu dostawy za adres dostawy uznawany będzie adres rozliczeniowy.
 2. Dostawy częściowe: IVM Firma Handlowa zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w dostawach częściowych.
 3. Przeniesienie ryzyka: Ryzyko utraty i uszkodzenia produktów przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia produktów zgodnie z umową.
 4. Maksymalny czas dostawy: Maksymalny czas dostawy produktów wynosi trzy tygodnie od daty złożenia zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu dostawy kupujący zachowuje prawo do otrzymania produktów bez uszczerbku dla warunków dotyczących opóźnienia określonych w artykule 5.2. Przekroczenie terminu dostawy nie uprawnia jednak Kupującego do odmowy przyjęcia towaru ani do wstrzymania zapłaty należności wynikających z umowy.
 5. Brak dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego: Jeżeli dostawa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie kupującego, IVM Firma Handlowa ma prawo przechować produkty na koszt i ryzyko kupującego. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku zapłaty przez kupującego kwot należnych umownie. Kupujący poniesie również wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku nieprzyjęcia produktów, takie jak dodatkowe koszty transportu lub dostawy.
 6. Przeniesienie ryzyka na konsumenta: W przypadku konsumentów ryzyko utraty i uszkodzenia produktów przechodzi dopiero w momencie otrzymania produktów przez konsumenta lub w jego imieniu.
 7. Własność dostarczonych butli: Z chwilą dostawy własność butli przechodzi na kupującego. Butle te nie podlegają zwrotowi, na przykład z tego powodu, że zostały dostarczone jedynie w ramach wypożyczenia. Butle można zwracać do IVM Firma Handlowa wyłącznie w celu ponownego napełnienia.
 1. Wszystkie terminy dostaw podawane przez IVM Firma Handlowa mają charakter orientacyjny i niewiążący. Dotrzymanie tych terminów może zależeć od różnych czynników, m.in. kupującego czy osób trzecich. Jeżeli IVM Firma Handlowa nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy na skutek działania siły wyższej zgodnie z art. 7, zobowiązania zostaną zawieszone na czas działania siły wyższej.
 2. W przypadku niewykonania zobowiązania przez IVM Firma Handlowa wskutek okoliczności, za które IVM Firma Handlowa ponosi odpowiedzialność, IVM Firma Handlowa popadnie w zwłokę tylko wtedy, gdy kupujący złożył IVM Firma Handlowa pisemne zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania, wyznaczając rozsądny termin wykonania i IVM Firma Handlowa nadal nie ma, po upływie tego terminu.
 3. W przypadku niewykonania zobowiązania przez IVM Firma Handlowa na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi IVM Firma Handlowa, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, którego to dotyczy, ale nie przysługuje mu dodatkowe odszkodowanie.
 1. IVM Firma Handlowa gwarantuje, że produkty są zgodne z umową w momencie dostawy. Wszelka dalsza rękojmia jest wykluczona, chyba że ma to wpływ na ustawowe prawa i roszczenia konsumenta.
 2. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w momencie dostawy, czy produkty są zgodne z umową. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie powiadomić IVM Firma Handlowa.
 3. IVM Firma Handlowa nie ma obowiązku ustosunkowywania się do reklamacji Kupującego, jeżeli nie zostaną one zgłoszone terminowo lub zgodnie z postanowieniami ust. poprzedniego.
 4. Ustawowy termin reklamacyjny dla konsumentów pozostaje nienaruszony postanowieniami ust. 2 i 3.
 5. Nawet w przypadku terminowego złożenia reklamacji obowiązek zapłaty kupującego pozostaje w mocy, z uwzględnieniem ustawowych praw konsumenta.
 6. Wyklucza się roszczenia kupującego z tytułu wad, które można przypisać przyczynom zewnętrznym lub innym okolicznościom, za które IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zwrot produktów możliwy jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą IVM Firma Handlowa.
 1. IVM Firma Handlowa ma prawo zawiesić wykonanie umowy albo rozwiązać umowę w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się kupującego ze swoich zobowiązań lub ujawnienia się okoliczności budzących obawy, że kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
 2. IVM Firma Handlowa ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Kupujący zlikwiduje swoje przedsiębiorstwo, przekaże je osobie trzeciej, znajduje się w stanie upadłości, złożył wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności, jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym zadłużenia prawnego, jego towar został zajęty lub gdy kupujący nie może w inny sposób swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, chyba że kupujący złożył już wystarczające zabezpieczenie należności IVM Firma Handlowa.
 3. Kupujący ma obowiązek zrekompensować IVM Firma Handlowa szkodę, jaką poniesie na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez IVM Firma Handlowa wszelkie roszczenia IVM Firma Handlowa wobec kupującego staną się natychmiast wymagalne.
 1. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie ceny podawane przez IVM Firma Handlowa nie zawierają podatku VAT, innych podatków rządowych oraz kosztów wysyłki, przy czym w przypadku zakupu konsumenckiego, całkowita cena zawierająca podatek VAT i wszelkie koszty dodatkowe jest podawana przed zawarciem umowy .
 2. IVM Firma Handlowa ma prawo żądać zapłaty całości lub części zadatku na poczet uzgodnionej ceny i kosztów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu konsumenckiego IVM Firma Handlowa nie zobowiązuje konsumenta do zapłaty więcej niż 50% ceny zakupu w osiągnięcie. Płatność w momencie dostawy nie jest uważana za zaliczkę.
 3. Dopóki kupujący zalega z płatnością na rzecz IVM Firma Handlowa i płatność jest już wymagalna, IVM Firma Handlowa nie ma obowiązku (dalszego) wykonywania umowy.
 4. Płatności należy dokonać w sposób określony przez IVM Firma Handlowa, w terminie określonym lub ogłoszonym przez IVM Firma Handlowa.
 5. IVM Firma Handlowa ma prawo udostępnić kupującemu fakturę wyłącznie drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie uzasadnione koszty, takie jak koszty sądowe, pozasądowe i egzekucyjne, poniesione w celu otrzymania kwot należnych od kupującego IVM Firma Handlowa, ponosi kupujący.
 1. Within a period of 60 days after taking delivery of products for which a deposit has to be paid to IVM Firma Handlowa, the consumer has the right to a refund of this deposit.
 2. The aforementioned right applies exclusively to those who purchase the product via the IVM Firma Handlowa website.
 1. IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieścisłości lub niekompletności podanych przez kupującego danych, za inne naruszenia przez kupującego obowiązków prawnych lub umownych lub za inne okoliczności, za które IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Kupujący, za wyjątkiem IVM Firma Handlowa, ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania produktów przez siebie samego lub przez osobę trzecią, której pozwala na korzystanie z produktów. Produkty należy stosować zgodnie z załączoną instrukcją. Jeżeli dostarczony gaz rozweselający zostanie wykorzystany do spożycia przez ludzi, IVM Firma Handlowa w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody (osobiste). Użytkownik podtlenku azotu musi upewnić się, że jego użycie jest dla niego bezpieczne. Zaleca się uzyskanie informacji na temat spożycia podtlenku azotu m.in. z Instytutu Trimbos. Kupujący zwalnia IVM Firma Handlowa od wszelkich roszczeń i roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z nieodpowiedzialnym spożyciem podtlenku azotu dostarczonego przez IVM Firma Handlowa i wynikającymi z tego szkodami (osobistymi).
 3. Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony IVM Firma Handlowa oraz z zastrzeżeniem postanowień art. 6 ust. 1, IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów ani za użytkowanie produktów przez kupującego lub osoby trzecie.
 4. IVM Firma Handlowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za szkody na osobie, poniesione straty, utracone zyski oraz szkody powstałe na skutek przerw w działalności.
 5. W zakresie, w jakim IVM Firma Handlowa ponosi odpowiedzialność za szkodę pomimo postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, IVM Firma Handlowa ma zawsze prawo do naprawienia tej szkody. Kupujący ma obowiązek zapewnić IVM Firma Handlowa taką możliwość, pod rygorem braku IVM Firma Handlowa z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Odpowiedzialność IVM Firma Handlowa ograniczona jest maksymalnie do wartości fakturowej umowy, przynajmniej w tej części umowy, której dotyczy odpowiedzialność IVM Firma Handlowa.
 7. Termin przedawnienia wszelkich roszczeń prawnych i zastrzeżeń wobec IVM Firma Handlowa wynosi jeden rok. Wbrew zdaniu poprzednim roszczenia i obrona przysługujące Konsumentowi na podstawie faktów uzasadniających zarzut niezgodności zakupu konsumenckiego z umową przedawniają się z upływem dwóch lat.
 8. 8. Kupujący, a w szczególności sprzedawca produktów zwalnia IVM Firma Handlowa z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, a której przyczyna leży po stronie innej niż IVM Firma Handlowa. Jeżeli IVM Firma Handlowa zostanie z tego powodu pozwana przez osoby trzecie, Kupujący ma obowiązek wspierać IVM Firma Handlowa w sądzie i poza nim oraz niezwłocznie zrobić wszystko, czego można od niego racjonalnie oczekiwać w tym kontekście. Jeżeli kupujący nie podejmie odpowiednich działań, IVM Firma Handlowa ma prawo to zrobić samodzielnie w przypadku zwłoki kupującego. Wszelkie koszty i szkody powstałe z tego tytułu przez IVM Firma Handlowa oraz osoby trzecie ponosi w całości i na ryzyko kupującego.
 9. W przypadku zakupu konsumenckiego ograniczenia zawarte w tym artykule nie wykraczają poza to, co jest dozwolone na podstawie art. 7:24 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 1. Obowiązki sprzedawcy: Kupujący, występując jako odsprzedawca produktów, musi wypełnić wszystkie zobowiązania prawne wobec klientów końcowych. Obejmuje to zapewnienie, że produkty nie będą niewłaściwie używane ani dostarczane osobom poniżej 18 roku życia lub osobom zamierzającym używać produktów niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Potwierdzenie pełnoletności i uprawnień: Sprzedawca potwierdza, że ma ukończone 18 lat i jest upoważniony do działania w imieniu określonej firmy lub branży.
 3. Warunki odsprzedaży: Odsprzedaż klientom odbywa się na koszt i ryzyko sprzedawcy. Sprzedawcy muszą umieszczać na towarach wyraźne oznakowanie, etykiety i informacje, wskazujące zgodne z prawem zastosowania i wyraźnie zniechęcające do niewłaściwego użycia.
 4. Należyta staranność przy odsprzedaży: Jako sprzedawcy detaliczni, zwłaszcza podtlenku azotu, mamy obowiązek zachować należytą staranność, zapewniając podjęcie wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa użytkowników końcowych. Obejmuje to weryfikację wieku i staranną ocenę, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu produktów.
 5. Zgodność z przepisami: Sprzedawcy muszą regularnie zapewniać zgodność z lokalnymi przepisami i w razie potrzeby zasięgać porady prawnej.
 6. Monitorowanie i środki ostrożności: Sprzedawcy są odpowiedzialni za monitorowanie swoich klientów, aby upewnić się, że mają ukończone 18 lat i zamierzają używać N2O do celów zgodnych z prawem. Istnieje świadomość potencjalnego ryzyka popełnienia przestępstwa w przypadku lekkomyślnego udostępniania produktów nieletnim lub osobom niewłaściwie korzystającym.
 7. Potwierdzenie użycia prawnego: Sprzedawca zgadza się używać i dystrybuować produkty wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z Ustawą o substancjach psychoaktywnych z 2016 r. oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i wytycznymi rządowymi.
 8. Konsekwencje niewłaściwego użycia: Jeśli odkryjemy, że odsprzedawca nadużywa towarów lub odsprzedaje je w niewłaściwy sposób, jego relacje biznesowe zostaną zakończone, a sprzedawca może zostać umieszczony na czarnej liście, co uniemożliwi przyszłe zawarcie umowy z dostawcą. Informacje mogą być także udostępniane organom ścigania, jeżeli zostaną uznane za konieczne dla ochrony publicznej.
 9. Zgoda na Warunki i Politykę niewłaściwego użytkowania: Podając swoje dane, sprzedawca zgadza się ze wszystkimi powyższymi oświadczeniami i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków i podanych zasad niewłaściwego użytkowania.
 1. IVM Firma Handlowa ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany lub dostosowania Regulaminu w całości lub części.
 2. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków IVM Firma Handlowa w całości lub w części, zmienione warunki uważa się za przyjęte, jeżeli Klient nie zgłosił sprzeciwu wobec zmienionych warunków w terminie 14 dni od dnia przesłania mu zmienionych warunków lub ich uprawomocnienia się. mu znane.
 3. Jeżeli Klient w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu wykaże, że nie zgadza się ze zmianami, IVM Firma Handlowa ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
 1. Prawo polskie ma zastosowanie wyłącznie do umowy zawartej przez IVM Firma Handlowa z kupującym oraz do wszelkich sporów wynikających z tej umowy lub niniejszych ogólnych warunków handlowych i wszystkiego, co z nimi związane.
 2. Spory dotyczące niniejszej umowy, niniejszych ogólnych warunków lub jakiejkolwiek kwestii wynikającej z niniejszej umowy lub niniejszych ogólnych warunków będą kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Polsce. W przypadku zakupu konsumenckiego konsument może jednak odwołać się także do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania, jeżeli dopuszczają to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Privacy & Cookies

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

 

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

Who we share your data with and how long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Zapisz się do newslettera Cream Deluxe, a przy następnym zamówieniu otrzymasz darmowe opakowanie smakowych dysz wyciszających.